אוטותל - השכרת רכבים

ביטול השתתפות עצמית

  על אף האמור בסעיף 13.1 (בחוזה ההצטרפות לשירות מערך שיתוף רכבים) השותפות רשאית להציע למנוי לרכוש תמורת תשלום נוסף תוספת כיסוי ביטוחי משלים בגין ביטול השתתפות עצמית (" דמי ביטול השתתפות עצמית"). רכש המנוי דמי ביטול השתתפות עצמית כאמור בסעיף זה, יהא המנוי פטור מתשלום השתתפות עצמית בגין נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לרכב […]

 

על אף האמור בסעיף 13.1 (בחוזה ההצטרפות לשירות מערך שיתוף רכבים) השותפות רשאית להציע למנוי לרכוש תמורת תשלום נוסף תוספת כיסוי ביטוחי משלים בגין ביטול השתתפות עצמית (" דמי ביטול השתתפות עצמית").

רכש המנוי דמי ביטול השתתפות עצמית כאמור בסעיף זה, יהא המנוי פטור מתשלום השתתפות עצמית בגין נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לרכב מקום בו נדרש תשלום השתתפות עצמית, כמפורט בסעיף 13.3

גובה דמי ביטול השתתפות עצמית יהיה בהתאם לשיקול דעת השותפות, כפי שיפורסם מעת לעת בנספח ג' באתר האינטרנט של השירות.

במי ביטול השתתפות עצמית לא יחולו במקרים המפורטים להלן:

התרחשות כל אחד מהאירועים המפורטים בסעיף 13.6 לעיל ( בחוזה ההצטרפות לשירות), יהא אחראי המנוי לתשלום מלא של כל נזק שייגרם לרכב ו/או לשותפות ו/או למי מטעמה, בין במישרין ובין במעקיפין, ללא הגבלות סכום. התרחשות נזק ו/או אובדן שנגרם לרכב ו/או לשותפות ו/או למי מטעמה בזדון ו/או ברשלנות מצד המנוי.

התרחשות כל אחד מהאירועים המפורטים בסעיף 13.8 לעיל.

הפרה של התחייבויות המנוי המפורטות בחוזה זה. היה והמנוי שרכש דמי ביטול השתתפות עצמית היה מעורב בתאונה, מכל סיבה שהיא, או שנגרם נזק ו/או אובן לרכב ("האירוע"), מיד לאחר שהובא לידעית השותפות דבר התקיימות האירוע, יופסק החיוב בגין דמי ביטול השתתפות עצמית, והמנוי לא יהיה זכאי להיכלל, מאותו מועד, במסלול ביטול השתתפות עצמית. לחלופין, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של השותפות, תהא רשאית השותפות להצניע למנוי להשתתף במסלול ביטול השתתפות עצמית בשיעור מוגדל על פי שיקול דעתה של השותפות.

 

מועד התרחשות האירוע יהא המועד הקובע ביחס לזכאותו של המנוי לקבל ביטול השתתפות עצמית.

card
close
לפרטים נוספים
מלאו פרטים ומבטיחים לחזור
או חייגו 077-8054377

התקדמו שלב!
הפרטים שלך התקבלו במערכת שלנו בהצלחה.
ברגע שנהיה פנויים ליד הטלפון נתקשר אלייך 🙂