אוטותל - השכרת רכבים

תקנון הטבת "חבר מביא חבר"

 תקנון הטבת "חבר מביא חבר"    כללי: מנויי אפליקציית אוטותל המופעלת על ידי גוטו גלובל מוביליטי בע"מ (להלן: "החברה") יכולים לקבל הטבה בדרך של קרדיט /זיכוי לשימוש כנגד חיוב בגין זמן הנסיעה והק"מ בלבד, במסגרת שירותי אוטותל, כולם או חלקם בהתאם להחלטת החברה מעת לעת (להלן: "קרדיט נסיעות"), על ידי הזמנת מנויים חדשים אשר יצטרפו […]

 תקנון הטבת "חבר מביא חבר" 

 

כללי: מנויי אפליקציית אוטותל המופעלת על ידי גוטו גלובל מוביליטי בע"מ (להלן: "החברה") יכולים לקבל הטבה בדרך של קרדיט /זיכוי לשימוש כנגד חיוב בגין זמן הנסיעה והק"מ בלבד, במסגרת שירותי אוטותל, כולם או חלקם בהתאם להחלטת החברה מעת לעת (להלן: "קרדיט נסיעות"), על ידי הזמנת מנויים חדשים אשר יצטרפו לשירותי אוטותל בהתאם ובכפוף לכל תנאי תקנון זה (להלן: "הפניה"), אשר יקבלו גם הם קרדיט נסיעות כאמור לעיל, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה ובכפוף להוראותיו. 

 

הגדרות: 

 1. "מנוי מפנה" – מנוי שיש לו חשבון פעיל ב-אוטותל.
 2. "מנוי מופנה" – הוא אדם שלא היה מנוי בעבר לשירותי אוטותל, שסיים בהצלחה את תהליך ההרשמה באוטותל באמצעות קוד הקופון הייחודי של מנוי מפנה, יש לו חשבון פעיל ב- אוטותל בהתאם לתנאים וההגבלות של החברה והוא השלים לפחות נסיעה אחת עם אוטותל במהלך 14 יום מיום הרשמתו לשירותי אוטותל.

 

אופן ההשתתפות 

 1. בתפריט הצד של אפליקציית אוטותל יופיע כפתור להפניית חבר. מנוי מפנה יוכל לשלוח לחבר/ים הודעת שיתוף המהווה הזמנה להצטרף לשירותי אוטותל. השיתוף יכול להישלח באמצעים שונים כגון הודעת סמס, וואטסאפ, פייסבוק וכו', לפי בחירת המנוי המפנה. במסגרת השיתוף יקבל החבר (מקבל ההזמנה).

 

 1. סכום הזיכוי למנוי המפנה ולחבר המופנה יוצג בהודעת ההפניה שתישלח מהמנוי המפנה לחבר המופנה בעת ביצוע השיתוף על ידי המנוי המפנה.

 

 1. ככל שהחבר שקיבל את ההזמנה יצטרף לשירותי אוטותל עליו להזין את קוד הקופון הייחודי שהוא קיבל במהלך ההרשמה לשירותי אוטותל על מנת להשלים את ההפניה. אי הקלדת קוד הקופון הייחודי כאמור לא תאפשר לחבר מקבל השיתוף להפוך ל-"מנוי מופנה" (כהגדרתו לעיל) ובכך לא יוכלו הוא והמנוי המפנה להינות מהטבת הקרדיטים לנסיעות.

 

 1. החבר המופנה יקבל קרדיט לנסיעות בסכום כפי שהוצג באפליקציית אוטותל בעת ביצוע השיתוף על ידי המנוי המפנה, לשימוש בנסיעות בשירותי אוטותל בכל כלי הרכב המופעלים על ידה בישראל למשך חודשיים בלבד ממועד הרשמתו לשירותי אוטותל כולל הזנת קוד הקופון באפליקציה.

 

 1. המנוי המפנה מקבל את הקרדיט לנסיעות למימוש בכל כלי הרכב המופעלים על ידי אוטותל בישראל לפרק זמן של חודשיים בלבד מהרגע שבו המנוי המופנה מבצע נסיעה ראשונה באחד מכלי הרכב המופעלים על ידי אוטותל בישראל/

 

 1. אוטותל רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי את סכומי הקרדיט לנסיעות למנוי המפנה ולמנוי מופנה ואת התנאים החלים על ההענקה, השימוש והתוקף של הקרדיטים לנסיעות הניתנים במסגרת ההטבה, וכן לשנותם מעת לעת בדרך של תיקון תקנון זה.

 

 1. ניתן לקבל את קרדיט הנסיעות רק פעם אחת לכל מנוי מופנה. מובהר כי המנוי המפנה יכול להפנות חברים נוספים לשירותי אוטותל וככל שמי מהם יהפוך למנוי מופנה יוכל המנוי המפנה להינות פעם נוספת מקרדיט הנסיעות בגין ההפניה.

 

 1. קרדיט הנסיעות הניתן במסגרת הטבה זאת תקף אך ורק לנסיעות בשירותי אוטותל . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קרדיט הנסיעות אינו ניתן לשימוש עבור תשלום דמי המנוי.
 2. אין כפל מבצעים – לא ניתן להשתמש בקרדיט הנסיעות בשילוב עם זיכויים/קופונים אחרים ו/או מבצעים אחרים.

 

 1. לא ניתן להמיר את הקרדיט הנסיעות של אוטותל למזומן או להחזר כספי אחר.

 

 1. אם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תזהה או שיהיה לה חשד סביר, שמנוי מפנה או מנוי מופנה מנצלים לרעה את קרדיט הנסיעות שניתן להם או שקרדיט הנסיעות ניתן בנסיבות שגויות בהן לא היה צריך להינתן, הרי שבמקרים כאלה החברה תחייב המנוי בסכום ששולם באמצעות קרדיט הנסיעות.

 

 1. רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים במסגרת ההטבה ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים, לרבות לעניין סכומי הזיכויים למנוי המפנה ולמנוי מופנה, מועדים וכיו"ב.

 

 1. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. לכל שאלה ובעיה ניתן לפנות למוקד השירות ב-9133*.

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ו/או לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת מתן ההטבה ו/או לבטלה מכל סיבה שהיא ולמשתתפים לא תהיה זכות לתביעה ו/או לדרישה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.
 2. הוראות תקנון זה גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההטבה.

 

 1. כל האמור בתקנון בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהיפך.

 

 1. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע להטבה ו/או לפירוש הוראות תקנון זה מסורה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

ט.ל.ח. 

card
close
לפרטים נוספים
מלאו פרטים ומבטיחים לחזור
או חייגו 077-8054377

התקדמו שלב!
הפרטים שלך התקבלו במערכת שלנו בהצלחה.
ברגע שנהיה פנויים ליד הטלפון נתקשר אלייך 🙂